Врз основа на член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.101/19) Министерството за правда  ја изготви следната

 

    ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

 

Листата на информации од јавен карактер на Министерството за правда ја сочинуваат следните групи на информации:

 

1. Сектор заправосудството

 

-Кривичен законик

-Закон за кривична постапка

-Закон за заштита на сведоци

-Закон за управување со конфискуван имот, имотна корист и

  одемени предмети во кривична и прекршочна постапка

-Закон за прекршоците

-Закон за сопственост и други стварни права

-Закон за облигационите односи

-Закон за парничната постапка

-Закон за граѓанска одговорност и за навреда и клевета

-Закон за вонпарнична постапка

-Закон за вештачење

-Закон за процена

-Закон за правосудниот испит

-Закон за судовите

-Закон за управување со движење на предметите во судовите

-Закон за Судскиот совет на Република Северна Македонија

-Закон за јавното обвинителство

-Закон за Советот на јавни обвинители на Република Северна  

 Македонија

-Закон за судскиот буџет

-Закон за судска служба

-Закон за јавнообвинителска служба

-Закон за платите на судиите

-Закон за платите на јавните обвинители

-Закон за платите на членовите на Судскиот совет на Република  

  Македонија

-Закон за платите на членовите на Советот на јавни обвинители на

  Република Македонија

-Закон за Академија за судии и јавни обвинители

-Подзаконски акти од областа на правосудството

-Испит за судски преведувачи

-Испит за вештаци

-Примена на мерката конфискација и казната забрана на вршење

 професија, должност и дејност

-Стратегија за реформа на правосуден сектор со Акциски план

 

 

2. Сектор за извршување, нотаријат и медијација

 

-Закон за нотаријат

-Закон за извршување

-Закон за медијација

-Подзаконски акти од областа на нотаријатот, извршувањето и

 медијацијата

-Нотарски испит

-Испит за извршители

-Испит за медијатори

-Конкурси за именување на извршители и нотари

-Листи на нотари, извршители и медијатори

 

 

3. Сектор за меѓународна правна помош

 

-Договори за правна помош во граѓанска и кривична материја

 

 

4. Сектор за бесплатна правна помош и политички систем

 

-Закон за бесплатна правна помош

-Регистар на адвокати за бесплатна правна помош

-Регистар на здруженија на граѓани за примарна правна помош

-Регистар на правни киники

-Годишен извештај за примена на Законот за бесплатна правна

 помош

-Изборен законик

-Закон за политички партии

-Закон за финансирање на политички партии

-Закон за партиски истражувачко-аналитички центри

-Закон за здруженија и фондации

-Закон за донации и спонзорства во јавните дејности

-Закон за судир на интереси

-Закон за спречување на корупцијата

-Закон за употреба на грбот, знамето и химната

-Закон за референдум и други облици на непосредно изјаснување на

  граѓаните

-Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер

-Закон за заштита на лични податоци

-Закон за правата на претседателот на Република Македонија и

  неговото семејство по престанување на функцијата

-Закон за правната положба на црква, верска заедница и религиозна

  група

-Закон за лобирање

-Закон за спорт

-Закон за унапредување и заштита на правата на припадниците на

  заедниците кои се помалку од 20% од населението во Република

  Македонија

-Подзаконски акти кои произлегуваат од наведените закони

 

5.Сектор за Европска Унија

-Активности од процесот на пристапување кон ЕУ

-Национална програма за усвојување на правото на ЕУ (НПАА)

   Поглавје 23 Правосудство и фундаментални права

-ИПА Акциски документи за 2014 година

-ИПА Акциски документи за 2020 година

-Завршени ИПА проекти – финални извештаи

 

6.Сектор за меѓународна-правна соработка

 

- Човекови права

- Информации за спроведување на Акцискиот План за спроведување на

  Конвенцијата на Совет на Европа за спречување и борба против насилство

  врз жените и домашно насилство (Истанбулска Конвенција) за 2018 -

  2023 година.

 -Информации за спроведување на Акцискиот План на Министерството

   за правда за имплементација на Конвенцијата на ОН за правата на лицата

   со попреченост.

- Соработка со НАТО

- Квартални извештаи за Програмата за продолжување на реформите (PCR)

   со акциски план

- Состав на Тимот владини експерти за преглед на имплементацијата на

   Конвенцијата на Обединетите нации против корупцијата

- Статус на процес за преглед на имплементацијата на Конвенцијата на  

   Обединетите нации против корупцијата за Република Северна Македонија

- Роковник/агенда на активности во рамки на процес за преглед на

   имплементацијата на Конвенцијата на Обединетите нации против

   корупцијата за Република Северна Македонија

- Извршно резиме од завршен преглед на имплементацијата на

  Конвенцијата на Обединетите нации против корупцијата за Република

  Северна Македонија

- Извештаи на ГРЕКО (Групата на држави против корупција на Совет на

  Европа) за Република Северна Македонија,

- Закон за спречување на корупција и судир на интереси,

- Закон за заштита на укажувачи,

- Закон за лобирање.

-Закон за правда на децата

-Програма за обештетување на дете кое е жртва или е оштетено со дејствие

  кое со закон е предвидено како кривично дело на насилство и други акти

  на индивидуално и групно насилство.

 

7.Сектор за управување со човечки ресурси и стратешко  планирање

 -Правилник за внатрешна организација на МП

-Правилник за систематизација на работни места во МП

-Стратешки план

-Годишен план за работа на Министерството за правда

-Извештај за работата на Министерството за правда

-Човечки ресурси

-Список на вработени во Министерството за правда

 

8.Сектор за финансиски прашања

-Информации во врска со извршување на буџет

-Завршна сметка

-Ревизорски извештаи

 

9.Сектор за општи работи

-Информации во врска со јавните набавки

 

10. Информатички и комуникациски технологии

-ИКТ проекти