Меѓународна правна помош Договори

СЕКТОР ЗА МЕЃУНАРОДНА ПРАВНА ПОМОШ

 

БИЛАТЕРАЛНИ ДОГОВОРИ
(ОД ПРОГЛАСУВАЊЕ НА   НЕЗАВИСНОСТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА)
 

 

Република Македонија од прогласувањето на независноста до денес во функција на подобрување на односите со соседните земји и земјите од регионот и следејки ги Европските конвенции од областа на меѓународната правна помош во кривична материја, при тоа имајќи во предвид дека се работи за  земји од регионот  меѓу кои правниот сообраќај е доста развиен,  има потпишано повеќе билатерални договори.
 
Мултилатерални договори 
 
Билатерални договори преземени по член 5 од Уставниот Закон
Билатерални Мултилатерални Билатерални по член 5 од Уставниот закон
Име Земја Службен весник Објавено во Службен весник број Стапување во сила Документ Линк
Договор меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Австрија за екстрадиција од 1 февруари 1982 година Службен весник на СФРЈ 6/83 01 јануари 1984 Документ
Договор меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Австрија за меѓусебно извршување судски одлуки во кривични работи од 1 февруари 1982 година Службен весник на СФРЈ 6/83 01 јануари 1984 Документ
Договор меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Австрија за правна помош во кривични работи од 1 февруари 1982 година Службен весник на СФРЈ 2/83 01 јануари 1984 Документ
Договор меѓу Федеративна Народна Република Југославија и Народна Република Бугарија за заемна правна помош од 23 март 1956 година Службен весник на ФНРЈ 1/57 17 јануари 1957 Документ
Договор меѓу Социјалистичка Република Југославија и Чехословачката Социјалистичка Република за регулирање на правните односи во граѓанската, семејната и кривичната материја Документ
Договор меѓу Федеративна Народна Република Југославија и Република Австрија за заемен правен сообраќај од 16 декември 1954 година Службен весник на ФНРЈ 8/55 13 декември 1955 Документ
Договор за заемно предавање на виновни лица меѓу Србија и Велика Британија од 6 декември 1900 година Документ
Договор за предавање на сторители на кривични дела меѓу Србија и Холандија од 28.2 (11.3) 1896 година Документ
Конвенција за предавање на обвинети лица меѓу Кралството Србија и Соединетите Американски држави од 12/25. октомври 1901 година Документ
Договор меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Шпанија за правна помош во кривичната материја и предавање од 8 јули 1980 година Документ
Конвенција за екстрадиција и правна помош во кривичнata материја меѓу Социјалистичкa Федеративна Република Југославија и Кралството Белгија Документ
Договор меѓу Федеративна Народна Република Југославија и Народна Република Полска за правниот сообраќај во граѓански и кривични предмети Документ
Договор меѓу Федеративна Народна Република Југославија и Сојузот на Советските Социјалистички Републики за правна помош во граѓанска, семејна и кривична материја од 24 фебруари 1962 година Документ
Договор меѓу Федеративна Народна Република Југославија и Кралството Грција за взаемно признавање и извршување на судски одлуки Документ
Договор меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Кипар за взаемна правна помош во граѓанската и кривичната материја од 19 септември 1984 година Документ
Конвенција меѓу Федеративната Народна Република Југославија и Кралството Грција за взаемни правни односи Документ
Конвенција за предавање меѓу Владата на Социјалистичката Федеративна Република Југославија и Владата на Француската Република од 23 септември 1970 година Документ
Конвенција меѓу Социјалистичката Федеративна Република Југославија и Француската Република за взаемна правна помош во кривичната материја од 29 октомври 1969 Документ
Договор за заеднички правен сообраќај меѓу СФР Југославија и НР Унгарија од 7 март 1968 Документ
Договор за правна помош меѓу Федеративната Народна Република Југославија и Република Романија од 18 октомври 1960 година Документ
Вкупен број  21
1 од 2