Меѓународна правна помош Договори

СЕКТОР ЗА МЕЃУНАРОДНА ПРАВНА ПОМОШ

 

БИЛАТЕРАЛНИ ДОГОВОРИ
(ОД ПРОГЛАСУВАЊЕ НА   НЕЗАВИСНОСТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА)
 

 

Република Македонија од прогласувањето на независноста до денес во функција на подобрување на односите со соседните земји и земјите од регионот и следејки ги Европските конвенции од областа на меѓународната правна помош во кривична материја, при тоа имајќи во предвид дека се работи за  земји од регионот  меѓу кои правниот сообраќај е доста развиен,  има потпишано повеќе билатерални договори.
 
Мултилатерални договори 
 
Билатерални договори преземени по член 5 од Уставниот Закон
Билатерални Мултилатерални Билатерални по член 5 од Уставниот закон
Име Земја Службен весник Објавено во Службен весник број Стапување во сила Документ Линк
Договор меѓу македонската влада и албанската влада за правна помош во граѓански и кривични предмети Албанија Службен весник на Република Македонија 16/98 02 октомври 1998 Линк
Договор меѓу македонската влада и албанската влада за правна помош во граѓански и кривични предмети Албанија Службен весник на Република Македонија 16/98 02 октомври 1998 Линк
Договор меѓу македонската влада и албанската влада за екстрадиција Албанија Службен весник на Република Македонија 16/98 02 октомври 1998 Линк
Договор за правна помош во граѓанските предмети меѓу Република Македонија и Република Бугарија Бугарија Службен весник на Република Македонија 13/02 07 април 2002 Линк
Договор меѓу македонската влада и албанската влада за меѓусебно извршување на судски одлуки во кривичните предмети Албанија Службен весник на Република Македонија 16/98 02 октомври 1998 Линк
Договор меѓу Република Македонија и Босна и Херцеговина за правна помош во граѓанските и кривични предмети Босна и Херцеговина Службен весник на Република Македонија 10/06 06 јануари 2006 Линк
Договор меѓу Република Македонија и Србија и Црна Гора за правна помош во граѓанските и кривични предмети Србија и Црна Гора Службен весник на Република Македонија 55/16 26 октомври 2016 Линк
Договор меѓу Република Македонија и Босна и Херцеговина за екстрадиција Босна и Херцеговина Службен весник на Република Македонија 59/06 Линк
Договор меѓу Република Македонија и Босна и Херцеговина за меѓусебно извршување на судски одлуки во кривичната материја Босна и Херцеговина Службен весник на Република Македонија 59/06 Линк
Договор помеѓу Република Македонија и Црна Гора за меѓусебно извршување на судските одлуки во кривични предмети Србија и Црна Гора Службен весник на Република Македонија 55/16 26 октомври 2016 Линк
Договор меѓу Република Македонија и Црна Гора за екстрадиција Србија и Црна Гора Службен весник на Република Македонија 40/12 17 јули 2012 Линк
Договор меѓу Република Македонија и Босна и Херцеговина за измени и дополнување на Договорот меѓу Република Македонија и Босна и Херцеговина за правна помош во граѓанските и кривични предмети Босна и Херцеговина Службен весник на Република Македонија 13/2014 Линк
Договор меѓу Република Македонија и Босна и Херцеговина за измени и дополнување на Договорот за екстрадиција Босна и Херцеговина Службен весник на Република Македонија 135/2013 30 јули 2014 Линк
Договор меѓу Република Македонија и Република Хрватска за меѓусебно извршување на судски одлуки во кривичната материја Хрватска Службен весник на Република Македонија 17/95 26 мај 1995 Линк
Договор меѓу Република Македонија и Босна и Херцеговина за измени и дополнување на Договорот за реципрочно извршување на судски одлуки во кривичната материја Босна и Херцеговина Службен весник на Република Македонија 135/2013 30 јули 2014 Линк
Договор меѓу Република Македонија и Република Хрватска за правна помош во граѓански и кривични предмети Хрватска Службен весник на Република Македонија 19/95 26 мај 1995 Линк
Договор меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово за заемна правна помош во кривичните предмети Косово Службен весник на Република Македонија 178/2011 24 јуни 2012 Линк
Договор меѓу Република Македонија и Република Хрватска за екстрадиција Хрватска Службен весник на Република Македонија 57/12 22 ноември 2012 Линк
Договор меѓу Република Македонија и Романија за меѓусебна правна помош во граѓански предмети Романија Службен весник на Република Македонија 41/04 10 март 2007 Линк
Договор меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово за екстрадиција Косово Службен весник на Република Македонија 178/2011 24 јуни 2012 Линк
Вкупен број  34
1 од 2