Државни советници
img

Валентина Шаурек - Државен советник за правосудство

Образование: Високо Образование - Правен Факултет

Контакт
централа: 3116648, локал: 221
vsaurek@mjustice.gov.mk

Работно искуство: