Регистар на правни клиники

Назив Адреса Име на ментор Телефон Е-маил Број на решение Датум на решение Забелешка
Правен факултет - Универзитет „Гоце Делчев“ Штип ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10А Штип доц. Д-р Димитар Апасиев 11-1680/2019 12 декември 2019
Центар за правна клиничка едукација по казнено право бул. “Гоце Делчев“ бр. 96 Скопје Д-р Бобан Мисоски 11-305/2020 07 февруари 2020
PRO BONA бул. “Илинденска“ бр. 335 Тетово проф. д-р Аднан Јашари 11-744/2020 24 февруари 2020
Правна клиника за ранливи групи, формирана како центар за правна клиничка едукација во состав на Правниот факултет „Јустинијан Први“, УКИМ бул. „Гоце Делчев“, бр. 9б, Скопје проф. д-р Неда Здравева 11-1037/2020 31 март 2020 Правна клиника за ранливи групи, формирана како центар за правна клиничка едукација во состав на Правниот факултет „Јустинијан Први“, УКИМ
Американ колеџ бул. "Трета македонска бригада" бр. 60, Скопје доц. Д-р Ирена Бојаџиевска 11-1791/2020 23 јули 2020 Во рамки на Факултетот за правни науки при универзитетот Американ Колеџ, Скопје
Одделение за клиничко-правно образование бул „Рудничка“ б.б. Кичево Ивона Шушек 11-1792/2020 23 јули 2020 Во рамки на Правниот факултет Кичево при Универзитетот „Свети Климент Охридски“ Битола

6

1 од 1