Регистар на здруженија за бесплатна правна помош

Назив на Здружение Адреса Телефон Е-маил Број на решение Датум на решение Забелешка
МЛАДИНСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТАР - Битола ул. "Цар Самоил" бр. 29, Битола 047/233-020 mkcbt@t-home.mk 11-571 11 јули 2011
Mакедонско здружение на млади правници (МЗМП) - Скопје ул. "Донбас" број 14/1-6, Скопје 02/3220-870 contact@myla.org.mk 11-472 15 јуни 2011 МЗМП примарната правна помош во сите законски форми и облици, освен преку правник Елена Георгиевска, ќе ја дава и преку: Весна Дишлијовска (3220870, 075235837, vdislijovska@myla.org.mk) и Андријана Марковска (3220870, amarkovska@myla.org.mk) www.myla.org.mk
НАЦИОНАЛЕН РОМСКИ ЦЕНТАР НРЦ- Куманово ул. "Доне Божинов" бр. 11/5, Куманово 031/ 427-558 info@nationalromacentrum.org 11-549 01 јули 2011
ЦРУЈЖ - ЦЕНТАР ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НАЈАВНИОТ ЖИВОТ - Тетово ул. "К.Ј.Питу "број 51,Тетово 11-1070 14 декември 2012
ЕХО - едукативна -хуманитарна организација - Штип ул. "Тодор Коларов" број 26, Штип 032/-384-143, 032/607-143 11-761 27 март 2013
Здружение МУЛТИКУЛТУРА -Тетово ул. "Јане Сандански "број 48/1, Тетово nfo@multikultura.org.mk 11-274 19 март 2013
ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ "ИЗБОР" - Струмица ул. "Херој Карпош"број 16, Струмица 075/495-470, 076/453-808, 075/495-473 izborsr@gmail.com 11-789 07 август 2013
Здружение за граѓанско општество 8-ми Септември - Скопје ул." Аилска" број ЗБ Скопје 11-358 09 април 2014
Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија Скопје ул. "Наум Наумоски Борче" број 83 Скопје 02/3119-073, 02/3290-469, 072/278-436 info@mhc.org.mk 11-340/2 31 март 2016
Језуитска служба за бегалци - подружница Македонија ул. "Петар Поп Арсов" број 43 Скопје 023 23 7299, 072 304 800 11-230 23 јануари 2019 претседател на здружението: Милица Ѓекиќ
Здружение на граѓани Институт за човекови правда (ИЧП) ул. „Киро Крстевски Платник“ бр. 11-2/17 Скопје 11-739/2020 31 март 2020 Преставувано од застапникот Маргарита Цаца Николовска, од Скопје
Здрузение Коалиција на здруженија на граѓани „СИТЕ ЗА ПРАВИЧНО СУДЕЊЕ“ ул.„Македонија“ бр. 11-2/10, Скопје 11-258/2020 24 февруари 2020 законски застапник Натали Петровска
Здрузение ХОПС - опции за здрав живот Скопје (ХОПС) ул.„Христо Смирненски“ бр. 48-1/6, Скопје 11-919/2020 05 март 2020 законски застапник Маргарита Глигуроска

13

1 од 1