Назив на Здружение Адреса Телефон Е-маил Број на решение Датум на решение Забелешка
МЛАДИНСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТАР - Битола ул. "Цар Самоил" бр. 29, Битола 11-571 11 јули 2011
Mакедонско здружение на млади правници (МЗМП) - Скопје ул. "Златко Шнајдер " број 4A/1-3, Скопје 11-472 15 јуни 2011
НАЦИОНАЛЕН РОМСКИ ЦЕНТАР НРЦ- Куманово ул. "Доне Божинов" бр. 11/5, Куманово 11-549 01 јули 2011
ЦРУЈЖ - ЦЕНТАР ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НАЈАВНИОТ ЖИВОТ - Тетово ул. "К.Ј.Питу "број 51,Тетово 11-1070 14 декември 2012
ЕХО - едукативна -хуманитарна организација - Штип ул. "Тодор Коларов" број 26, Штип 11-761 27 март 2013
Здружение МУЛТИКУЛТУРА -Тетово ул. "Јане Сандански "број 48/1, Тетово 11-274 19 март 2013
ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ "ИЗБОР" - Струмица ул. "Херој Карпош"број 16, Струмица 11-789 07 август 2013
Здружение за граѓанско општество 8-ми Септември - Скопје ул." Аилска" број ЗБ Скопје 11-358 09 април 2014
Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија Скопје ул. "Наум Наумоски Борче" број 83 Скопје 11-340/2 31 март 2016
Језуитска служба за бегалци - подружница Македонија ул. "Петар Поп Арсов" број 43 Скопје 11-230 23 јануари 2019