македонски

  Насловна страна  |  Пребарување на закони, други прописи и акти  |  Статистики   |  Помош  

Добродојдовте

 

Базата на закони, други прописи и акти е основана со намера да овозможи лесен, брз и ефикасен преглед на сите закони, други правни прописи и акти на Република Македонија, судската практика и стручната литература. Пребарувањето можете да го започнете со некои од опциите во горниот лев агол на екранот.

 

Вкупен број на прописи: 41075Најнови прописи

НасловБрој на ИзданиеДата на Издание
Закон за изменување на Законот за спортот10603/06/2016
Закон за изменување и дополнување на Законот за националната инфраструктура на просторните податоци на Република Македонија10603/06/2016
Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита и спасување10603/06/2016
Уредба за престанување на важење на Уредбата за висината на надоместокот за добивање на лиценца за изработување на урбанистички планови и овластување за носител на изработување на урбанистички планови односно планер-потписник на планската документација, формата, содржината и начинот на издавање и одземање на лиценцата и на овластувањето10603/06/2016
Закон за изменување на Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија10603/06/2016


Најнови закони

НасловБрој на ИзданиеДата на Издание
Закон за изменување на Законот за спортот10603/06/2016
Закон за изменување и дополнување на Законот за националната инфраструктура на просторните податоци на Република Македонија10603/06/2016
Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита и спасување10603/06/2016
Закон за изменување на Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија10603/06/2016
Закон за изменување и дополнување на Законот за полиција10603/06/2016


Често поставувани прашања

  • Што се можам да пребарувам?
    Сите закони, прописи и други акти од 1944 до 2009 година.
  • Пребарувачот не ми враќа резултати.
    Најважно при пребарувањето е да пишувате со македонска тастатура. Ако пребарувате според наслов на закон треба да го напишете точното име на законот или дел од зборовите кои се содржат во насловот, пр. "Закон за авторко право" ќе биде пронајден како резултат, но "Законот за авторско право" нема да врати резултати. Ако не го знаете точното име на законот, тогаш се препорачува да внесете дел од името во насловот или да пребарувате во текст на документ.
  • Зошто одредени документи неможам да ги превземам за читање? Апликацијата ми кажува дека "Документот не постои".
    Апликацијата ги содржи сите документи кои се во електронска форма воопшто внесени. Тие што ги нема, едноставно никогаш не биле внесени во електронска форма од надлежните институции, туку само е наведено дека постои таков документ. Нo, нашата база оди чекор понапред и секојдневно се внесуваат и тие документи и се ажурира страната.
Министерство за Правда © 2009 Version 2.0
Free Hit Counter